2.2.10

Panduan pemarkahan BM 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHE TOM

SUNGAI PETANI KEDAH

PANITIA BAHASA MELAYU

Panduan Menyemak Bahasa Melayu Kertas 1- SPM

(BM 1103/1)

NOTA:

 • Kertas 1 ini bertujuan menguji murid membina, mengumpul, memilih dan menyusun atur idea-idea, hujah-hujah dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk
 • Menguji murid melahirkan idea, pendapat, hujah, pengalaman dan perasaan dengan bahasa yang jelas dan berkesan
 • Menguji murid dalam menguasai teknik mengarang pelbagai bentuk karangan dan menggunakannya untuk pelbagai tujuan, menguasai penggunaan perenggan-perenggan dan tanda-tanda baca pada tempat-tempat dan keadaan yang sesuai.
 • Menguji keupayaan murid menulis dengan bahasa yang kemas, lancar dan jelas, struktur ayat yang betul dan gaya bahasa yang menarik serta bersesuaian dengan tajuk karangan


   

Bahagian A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan ( 30 markah )


 

KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT 

MARKAH 

KRITERIA 

CEMERLANG

26 – 30


 

(28 – 30)


 

(26 – 27) 

 • Karangan menepati tema bahan ransangan.
 • Idea releven dengan tema bahan ransangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang.
 • Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sisitem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata luas dan tepat.
 • Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik.

KEPUJIAN

20 – 25


 

(23 – 25)


 

(20 – 22) 

 • Karangan menepati tema bahan ransangan.
 • Idea releven dengan tema bahan ransangan dan dihuraikan dengan jelas
  .
 • Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata luas dan luas.
 • Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi.

MEMUASKAN

15 – 19


 

(17 – 19)


 

(15 – 16)

 • Karangan masih menepati tema bahan ransangan.
 • Idea masih releven dengan tema bahan ransangan. Huraian idea masih jelas .
 • Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu.
 • Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih bervariasi.

KURANG

MEMUASKAN

10 – 14


 

(12 – 14)


 

(10 – 11) 

 • Karangan masih/kurang menepati tema bahan ransangan.
 • Idea masih/kurang releven dengan tema bahan ransangan. Huraikan idea kurang masih jelas .
 • Bahasa kurang gramatis dari egi kata dan ayat. Kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara . Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara.Penggunaan kosa kata terhad
 • Wacana kurang lengkap. Unsur bahasa kurang bervariasi.

PENCAPAIAN

UMUM

01 – 09


 

(06 – 09)


 

(01 – 05)

 • Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis.
 • Idea tidak menepati tema bahan ransangan.
 • Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.


 

***Ungkapan menarik –
peribahasa, pantun, cogan kata, frasa menarik, petikan ucapan, kata-

kata hikmat, petikan hadis, maksud Al-Quran dan lain-lain.


 


 


 

Bahagian B: karangan Berdasarkan Bahan Ransangan ( 100 markah )

NOTA:

KRITERIA 

DESKRIPSI 

1. BAHASA

(Mekanis) 

 • Kegramatisan - Kata ( morfologi )

  - Ayat ( sintaksisis )

 • Tanda baca


 

 • Ejaan

2. LARAS

( Dinamis )

 • Pemilihan kosa kata

3. IDEA

( Isi )

 • Tema
 • Isi utama
 • Pengembangan(huraian/bahasa/hujahan/contoh)
 • Kerelevanan

4. PENGOLAHAN

 • Wacana
 • Logik
 • Pemerengganan
 • Format

5. GAYA BAHASA 

 • Keingahan bahasa
 • Ungkapan
 • Peribahasa


 


 


 

KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT 

MARKAH 

KRITERIA 

CEMERLANG 

80 – 100

(90 – 100)

(80 – 89) 

 • Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai.
 • Penggunaan pelbagai jenis ayat majmuk yang gramatis.
 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.
 • Penggunaan kosa kata luas yang tepat.
 • Ejaan dan tanda baca yang betul.
 • Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
 • Penggunaan unsur bahasa bervariasi.
 • Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.
 • Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerenganan sesuai.
 • Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.

KEPUJIAN 

66 – 79

(73 – 79)

(66 – 72) 

 • Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas, disertakan dengan contoh yang sesuai.
 • Penggunaan pelbagai jenis ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.
 • Penggunaan kosa kata luas yang tepat.
 • Ejaan dan tanda baca yang betul.
 • Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
 • Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
 • Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.
 • Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
 • Wacana lengkap dan masih terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.

BAIK 

51 – 65

(58 – 65)

(51 – 57) 


 

 • Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai.
 • Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
 • Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai.
 • Penggunaan kosa kata umum.
 • Ejaan dan tanda baca masih betul.
 • Laras bahasa sesuai mengikut tugasan.
 • Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
 • Gaya bahasa yang kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan.
 • Pengolahan masih menarik dan pemerengganan masih sesuai.
 • Wacana masih lengkap.

MEMUASKAN 

36 – 50

(43 – 50)

(36 – 42) 

 • Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai.
 • Ayat kurang gramatis
 • Penggunaan pelbagai jenis kata terhad.
 • Penggunaan kosa kata umum dan terhad.
 • Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum.gaya, bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan.
 • Laras bahasa kurang sesuai.
 • Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi.
 • Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan.
 • Pengolahan kurang menarik.
 • Wacana masih / kurang lengkap.

KURANG MEMUASKAN 

21 – 35

(28 – 35)

(21 – 27) 

 • Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai.
 • Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami.
 • Penggunaan kata kurang tepat.
 • Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
 • Unsur bahasa tidak bervariasi.
 • Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah.
 • Pengolahan tidak menarik.
 • Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang.

PENCAPAIAN MINIMUM 

01 – 20

(11 – 20)

(01 – 10) 

 • Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai.
 • Keseluruhannya menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis.
 • Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
 • Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah dan tidak menarik.
 • Pengolahan tidak menarik.
 • Wacana tidak lengkap binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai.
 • Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami.


 


 

NOTA:

Cara menanda kesalahan isi, ejaan dan tanda baca:


 

    (        )        =    Kesalahan isi.


 

     -------------------         =    Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan.


 

     /            =    Kesalahan ejaan dan huruf besar ( nama khas ).


 

        //            =    Kesalahan ejaan yang berulang.


 

                    =    Kesalahan tanda baca.


 

                    =    Tinggal


 


 

'Ikutlah resmi padi: semakin berisi semakin tunduk'.

mariyamismail@gmail.com

No comments: