9.2.10

Panduan pemarkahan BM PMR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHE TOM

SUNGAI PETANI KEDAH

PANITIA BAHASA MELAYU

Panduan Menyemak Bahasa Melayu Kertas 2 - PMR

(BM 02/2)

Nota:

Pemarkahan ;

    Bahagian A (i)        :    20 markah

    Bahagian A (ii)    :    10 markah

    Bahagian B        :    20 markah

    Bahagian C        :    40 markah

    Bahagian D        :    10 markah

    JUMLAH        : 100 markah


 

Bahagian A(i)        :    Ringkasan [ 20 markah ]

 • Bahasa dinilai secara tanggapan (impression)
 • Tandakan kesalahan bahasa sebagaimana penandaan karangan (tiada potongan markah bagi kesalahan ejaan).
 • Tandakan (/) pada setiap isi.
 • Baca dan periksa setakat 80 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir.
 • Buat garisan panjang selepas 80 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir.
 • Murid menjawab dalam perenggan, periksa seperti biasa.
 • Walaupun isi kurang, bahasa diperiksa seperti biasa.
 • Jawapan murid dalam catatan, berikan markah penuh untuk isi markah maksimum untuk bahasa ialah 6 markah sahaja.
 • Jika isi disalin secara terpilih dan dibuat dalam bentuk catatan (poin), markah isi seperti biasa tetapi maksimum bahasa ialah 4 markah.
 • Jika murid menyalin petikan, markah isi akan ditolak 50% dan markah maksimum bahasa ialah 2 markah.


 


 

KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT 

MARKAH 

KRITERIA 

CEMERLANG 

09 -10 

 • Bahasa baik dan lancar.
 • Berupaya menggunakan ayat sendiri
  • Pemilihan kata yang tepat
  • Ayat yang gramatis
  • Penanda wacana yang sesuai
 • Ejaan dan tanda baca yang betul.

BAIK 

06 – 08 

 • Bahasa masih baik dan masih lancar
 • Masih berupaya mengguna ayat sendiri
  • Pemilihan kata yang terhad
  • Ayat yang masih gramatis
  • Penanda wacana masih sesuai.
 • Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum.

MEMUASKAN 

03 – 05 

 • Bahasa kurang lancar.
 • Terdapat kesalahan yang ketara dalam ayat, ejaan dan tanda baca

  ATAU

 • Menyalin ayat daripada petikan asal secara terpilih.

PENGUASAAN MINIMUM 

10 - 02

 • Keseluruhan jawapan menggambarkan penguasaan bahasa yang lemah. Menyalin secara terus daripada petikan.


 

Cara menulis markah

a)    Isi     =    10            b)    Isi    =     10

    Bahasa    =    10                Bahasa =    05*(salin isi secara terpilih)

    JUMLAH     20                JUMLAH    15


 

c)    Isi    =    09*(isi tidak lengkap) d)    Isi - 08*( - 50%) =     04

    Bahasa =    08                Bahasa         =    02*(salin petikan)

    JUMLAH    17                JUMLAH        06


 

KRITERIA MARKAH ISI ( 10 MARKAH )

BILANGAN ISI 

MARKAH 

5 

9 – 10 

4 

7 – 8 

3 

5 – 6 

2 

3 – 4 

1 

1 - 2 


 

Bahagian A(ii)    :    Pemahaman [ 10 markah ]

 • Untuk markah penuh bagi soalan maksud rangkai kata - maksud mesti tepat mengikut konteks dan ayat gramatis. Penolakan markah untuk jawapan yang tidak tepat / ayat tidak gramatis.
 • Untuk markah penuh soalan pemahaman – isi mesti cukup serta lengkap dan ayat gramatis.markah ditolak jika isi tidak lengkap / cukup dan ayat tidak gramatis.
 • Bagi soalan kemahiran berfikir, isi mestilah releven mengikut tugasan dan ayat gramatis.Markah akan ditolak jika isi tidak / kurang releven dan bahasa tidak gramatis


 

BAHAGIAN B    :    KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN

[ 20 MARKAH ]

KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT 

MARKAH 

KRITERIA 

CEMERLANG

16 – 20


 

(18-20)


 

( 16 – 17 )

 • Ayat gramatis
 • Penggunaan kata dan kosa kata yang luas dan tepat
 • Kesalahan penggunaan kata yang minimum
 • Ejaan dan tanda baca yang betul
 • Idea yang relevan berdasarkan tugasan.
 • Huraian idea seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan sesuai dan berkembang
 • Pengolahan yang menarik dan berkesan.

BAIK


 

11 – 15

( 13 – 15 )

( 11 – 12 ) 

 • Ayat masih gramatis
 • Penggunaan kata dan kosa kata masih luas dan tepat
 • Kesalahan penggunaan kata yang minimum
 • Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum
 • Idea yang relevan berdasarkan tugasan.huraian idea seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan masih sesuai tetapi kurang dikembangkan
 • Pengolahan masih menarik

MEMUASKAN

06 – 10


 

( 08 – 10 )

( 06 – 07 ) 

 • Ayat kurang gramatis
 • Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad
 • Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara
 • Idea yang relevan berdasarkan tugasan.huraian idea seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan yang terhad
 • Pengolahan tidak menarik

PENGUASAAN MINIMUM


 

01 – 05


 

 • Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap
 • Idea kabur / tidak berkaitan dengan tugasan.


 

NOTA:

Cara menyemak jawapan murid yang terdapat kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan dan isi / fakta adalah seperti berikut.

____________________    kesalahan bahasa, perkataan dan frasa


 

    /            kesalahan ejaan

    //            kesalahan ejaan yang berulang

                Kesalahan tanda baca

(        )        kesalahan isi / fakta


 


 


 

BAHAGIAN C :    KARANGAN RESPON TERBUKA [ 40 MARKAH ]


 

PERINGKAT 

MARKAH 

CEMERLANG

33 - 40 

KEPUJIAN

25 – 32 

BAIK

17 – 24 

MEMUASKAN

09 – 16 

PENGUASAAN MINIMUM

01 - 08 


 


 

KRITERIA MENILAI KEMAHIRAN MENULIS


 

ASPEK 

KRITERIA 

BAHASA 

 • Kegramatisan: Kata (morfologi)

Ayat (sintaksis)

 • Ejaan dan tanda baca betul
 • Kosa kata luas dan tepat

IDEA

 • Isi-isi sesuai
 • Huraian isi jelas
 • Contoh yang sesuai

PENGOLAHAN 

 • Pengolahan menarik dan berkesan
 • Pemerengganan sesuai
 • Format menepati tugasan
 • Unsure keindahan bahasa (pantun dan peribahasa)


 

KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT 

MARKAH 

KRITERIA 

CEMERLANG

33 – 40

( 37 – 40 )

( 33 – 36 )

 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat
 • Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi tedapat kesalahan yang minimum
 • Penggunaan penanda wacana yang betul
 • Ejaan dan tanda baca yang betul
 • Penggunaan kosa kata yang luas dan tepat
 • Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh-contoh yang sesuai
 • Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan
 • Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang menarik

KEPUJIAN 

25 – 32

( 29 – 32 )

( 25 – 28 )

 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat
 • Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi tedapat kesalahan yang minimum
 • Penggunaan penanda wacana yang sesuai
 • Ejaan dan tanda baca yang betul
 • Penggunaan kosa kata yang luas
 • Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh-contoh
 • Pengolahan menarik dengan pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan
 • Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang menarik

BAIK 

17 – 24

( 21 – 24 )

( 17 – 20 )

 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai
 • Penggunaan ayat majmuk gabungan yang gramatis tetapi tedapat kesalahan yang minimum
 • Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai
 • Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum
 • Penggunaan kosa kata umum tetapi terdapat kesalah yang minimum
 • Idea masih relevan dengan huraian yang masih jelas
 • Pengolahan masih menarik dengan pemerengganan yang masih sesuai dan format menepati kehendak tugasan

MEMUASKAN 

09 – 16

( 13 – 16 )

( 09 – 12 )

 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang terhad
 • Penggunaan ayat yang mudah tetapi tedapat kesalahan yang minimum
 • Penggunaan penanda wacana yang kurang tepat
 • Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara
 • Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas
 • Pengolahan kurang menarik dengan pemerengganan yang kurang sesuai dan format yang kurang tepat

PENGUASAAN

MINIMUM 

01 – 08

( 05 – 08 )

( 01 – 04 )

 • Keseluuruhan jawapan murid menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap
 • Tidak menjawab tugasan / soalan


 

NOTA;

Cara penandaan menyemak semasa menyemak jawapan murid seperti nota di atas.


 


 

BAHAGIAN D: PEMAHAMAN NOVEL [ 10 MARKAH ]


 

PEMBAHAGIAN MARKAH


 

PERINCIAN 

MARKAH 

ISI 

6 Markah 

BAHASA 

4 Markah 


 


 


 

KRITERIA MARKAH BAHASA

PERINGKAT 

MARKAH 

KRITERIA 

CEMERLANG 

04 

 • Bahasa baik dan lancar
 • Ayat gramatis
 • Ejaan dan tanda baca yang betul

BAIK 

02 – 03 

 • Bahasa masih baik dan masih lancar
 • Penggunaan ayat masih gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum
 • Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

MEMUASKAN 

01 

 • Bahasa tidak cekap
 • Ayat tidak gramatis
 • Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara


 

NOTA:

 • Markah Maksimum Isi : 3 isi
 • Jawapan murid mestilah berdasarkan novel-novel yang dipelajari di tingkatan 1, 2 dan 3
 • Markah maksimum bagi bahasa 4 markah
 • Markah bahasa diberi secara tanggapan (impression)
 • Markah maksimum 10 markah


   


   


   


   


   


   


   


   

Mariyamismail@gmail.com.my

No comments: